Staňte se fanoušky Výběr Reality na Facebook.com
Energetické štítky budov

Můj výběr

Jméno

Heslo

Registrovat Zapomenuté heslo


Etický kodex realitního makléře

spol. VÝBĚR REALITY, s.r.o.
(dále jen dle smyslu slov „makléř“, „společnost“)

Makléř vykonává svoji činnost s odbornou péčí, za tím účelem se průběžně zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti, zúčastňuje se školení pořádaných společností a i jinak zvyšuje svou odbornost a kvalifikaci.

Makléř vždy jedná v souladu s dobrými mravy, právním řádem a etikou, vždy jedná v zájmu společnosti a v zájmu klientů, neuvede klienta v omyl, nezamlčí žádnou skutečnost, týkající se obchodu, který sjednává tak, aby klienti a/či společnost neutrpěli jakoukoli újmu, zejména při prezentaci služeb společnosti a při nabídce nemovitostí uvádí pravdivé a úplné informace (zejména potom údaje o cenách a o odměně společnosti).

Makléř se chová spravedlivě ve vztahu ke všem účastníkům realitního obchodu, je povinen jednat s klienty (i potencionálními) rovnoprávně, nestranně, jednat vůči všem bez ohledu na jejich rasu, náboženské vyznání, národnost, pohlaví, věk, atp.

Makléř zásadně nenabízí nemovitosti, aniž by předem obdržel (/společnost obdržela) souhlas vlastníka či osoby oprávněné k nakládání s těmito nemovitostmi, zásadně uzavírá jménem společnosti s klienty písemné smlouvy, aby se tak předcházelo pochybám ohledně vzájemných práv a povinností souvisejících s realitním obchodem.

Makléř nezneužije důvěru klienta ve prospěch svůj nebo jiné osoby, neupřednostní uzavření obchodu před ochranou zájmů klienta a/či společnosti, jedná tak, aby nezneužil svého postavení (/postavení společnosti) v neprospěch klienta. Makléř jedná jen v tom rozsahu, jenž mu byl klientem (a/či společností) svěřen, nikdy nesmí překročit tyto své kompetence.
Nesmí dále bez souhlasu klienta zveřejnit jeho důvěrné informace (a/či obchodní tajemství, know-how, apod.) a to ani po ukončení spolupráce a je povinen chránit jeho osobní data. Totéž platí ve vztahu makléře ke společnosti.

Makléř je povinen klienty pravidelně a pravdivě informovat o stavu a průběhu jejich zakázky, dbá maximální transparentnosti realitního obchodu pro všechny jeho účastníky a poskytuje klientům v rámci realitního obchodu profesionální poradenství a konzultace.

Makléř dodržuje všechny dohody a smluvené termíny s klientem. V případě nemožnosti jejich realizace je povinen se klientovi včas omluvit se zdůvodněním.

Makléř nikdy nejedná tak, aby jeho činnost mohla být vykládána jako vyhledávání nebo požadování úplatků, nesjednaných a/či neetických provizí, plateb či jiných výhod a odměn, makléř nesmí přímo či nepřímo vykonávat činnosti, které jsou nebo by mohly být v konkurenci k předmětu podnikání společnosti. Pro vlastní prospěch a potřebu si makléř nesmí přivlastnit či vyžádat žádné finanční prostředky, zdroje nebo majetek společnosti, spolupracovníků, klientů či obchodních partnerů.

Makléř spolupracuje s ostatními makléři společnosti, zejména pokud je to v zájmu klienta a/či společnosti. Nezúčastňuje se nekalé soutěže na realitním trhu.

Makléř svou činností reprezentuje společnost, vždy proto dbá zásad slušného chování, je vždy společensky upraven a oblečen.

Realitním makléřem (dále jen makléř) se v tomto etickém kodexu rozumí osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je se společností VÝBĚR REALITY smluvně zavázána a oprávněna k jejímu zastupování.

Sankce

  • Porušením tohoto etického kodexu se bude společnost VÝBĚR REALITY zabývat způsobem, který považuje za vhodný při jednání spravedlivým a přiměřeným způsobem.
  • Porušení tohoto etického kodexu je společností VÝBĚR REALITY považováno za porušení smluvních ujednání, a může vést až k ukončení spolupráce s realitním makléřem.
  • Společnost VÝBĚR REALITY se může domáhat náhrady škody po osobě, která způsobila porušením etického kodexu škodu VÝBĚR REALITY či poškodila její dobrou pověst.

Těšíme se na spolupráci s Vámi,
jednatelé společnosti VÝBĚR REALITY s.r.o.,
Petr Humlhanz a Helena Vladyková
Petr Humlhanz a Helena Vladyková